Các phân hệ cơ bản

Phần mềm kế toán Accura được thiết kế hiện đại, giúp dễ dàng nâng cấp và bổ sung các phân hệ

Phân hệ Kế toán vốn bằng tiền

Quản lý một cách đầy đủ và chi tiết tiền mặt, tiền gửi, công nợ, chứng từ khác…

Phân hệ Kế toán kho

Quản lý linh hoạt nhập xuất kho vật tư hàng hóa, tính giá xuất kho, kiểm kê…

Phân hệ Kế toán tài sản cố định

Quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, trích lập khấu hao, phân bổ chi phí…

Phân hệ Kế toán thuế

Kê khai quyết toán các loại thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế XNK, tiêu thụ đặc biệt…

Phân hệ Kế toán giá thành

Tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm, công trình, dự án…

Phân hệ Kế toán bán hàng

Quản lý doanh thu, công nợ, xuất nhập hàng hóa, tính giá vốn…

Phân hệ Kế toán tổng hợp

Sổ sách theo các hình thức nhật ký chung, nhật ký chứng từ, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ… và thường xuyên cập nhất các quy định mới nhất.

 
Accura Accura Accura Accura Accura Accura Accura Accura

Các phân hệ cơ bản

Kế toán vốn bằng tiền: Quản lý phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, chứng từ khác…

Cho phép người sử dụng lập và in phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt, báo nợ của ngân hàng (UNC), giấy báo có của ngân hàng và phiếu thanh toán tạm ứng trực tiếp trên phần mềm kế toán…

Cho phép theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi theo nhiều loại tiền tệ.

Theo dõi chi tiết các khoản chi theo khoản mục phí.

Theo dõi chi tiết các sổ phụ ngân hàng.

Khi nhập phiếu chi tiền mặt và uỷ nhiệm chi của ngân hàng, cho phép khai báo hoá đơn thuế GTGT mua đầu vào và tự động chuyển dữ liệu vào báo cáo thuế đầu vào.

Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên.

Theo dõi chi tiết các giao dịch ngoại tệ khác nhau và tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Theo dõi chi tiết các khoản lãi vay và lãi suất các khoản lãi vay.

Kế toán kho: Quản lý nhập xuất kho vật tư, hàng hóa, chuyển kho, tính giá xuất kho, kiểm kê…

Trên một phiếu nhập, phiếu xuất có thể theo dõi nhiều hợp đồng vụ việc khác nhau.

Cho phép nhập xuất hàng hoá, vật tư trên một chứng từ cho nhiều kho khác nhau.

Cho phép phân cấp kho quản lý theo kiểu tổng kho – kho con…

Cho phép theo dõi nhập - xuất hàng hoá, vật tư theo nhiều lý do khác nhau như nhập mua, nhập điều chuyển, xuất bán, xuất điều chuyển, xuất gửi bán...

Cho phép theo dõi tồn kho tức thì tại thời điểm nhập, xuất.

In phiếu nhập - xuất theo mẫu của Bộ tài chính hoặc mẫu đặc thù của đơn vị.

Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau như bình quân trong kỳ, bình quân tức thời, đích danh, nhập trước - xuất trước (FIFO), nhập sau - xuất trước (LIFO).

Kế toán tài sản cố định: Quản lý tăng, giảm, điều chuyển tài sản công cụ, dụng cụ, trích lập khấu hao, phân bổ chi phí…

Theo dõi chi tiết từng tài sản cố định.

Không giới hạn số lượng tài sản cố định của đơn vị.

Theo dõi chi tiết tình hình mua mới, thanh lý, nhượng bán, điều chỉnh tài sản cố định và điều chuyển bộ phận sử dụng.

Theo dõi tăng giảm tài sản cố định của đơn vị theo từng nhóm tài sản, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng...

Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ, tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, công trình khác nhau, đối tượng tập hợp chi phí.

Phản ánh chính xác tình hình tăng giảm đánh giá lại tài sản.

Kế toán thuế: Kê khai, quyết toán các loại thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt…)

Tự động lập bảng thuế đầu vào đầu ra, tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT.

Cho phép nhập nhiều hóa đơn thuế trên một chứng từ.

Có thể theo dõi các đối tượng chi tiết khác liên quan đến thuế VAT như hợp đồng, công trình, đối tượng công nợ.

Cho phép khấu trừ tự động thuế VAT cuối kỳ.

Kế toán giá thành: Tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm, công trình, dự án…

Theo dõi, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo từng mặt hàng, sản phẩm…

Phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí gián tiếp theo nhiều tiêu thức khác nhau.

Tính giá thành sản xuất theo từng bước, từng công đoạn khác nhau.

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên.

Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau: sản phẩm sản xuất liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp.

Tự động cập nhật giá thành sản xuất cho các sản phẩm hàng hoá xuất dùng trong kỳ.

Tự động tính, lập bảng tính giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản xuất.

Tự động lên các báo cáo bảng phân bổ vật liệu, báo cáo chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, tự động lập thẻ tính giá thành sản phẩm.

Có thể lập và xây dựng các phương án tính giá thành sản xuất cho các đơn vị theo yêu cầu dựa trên cơ sở chương trình.

Kế toán bán hàng: Quản lý doanh thu, công nợ, xuất nhập hàng hóa, tính giá vốn…

Quản lý đơn hàng theo loại giao dịch bán hàng do người sử dụng phân hệ quy định: Đơn hàng bán lẻ, đơn hàng bán cho đại lý, hợp đồng sản xuất, hợp đồng gia công…

Theo dõi chi tiết xuất bán hàng hoá theo kho, theo khách hàng.

Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo khách hàng.

Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo hoá đơn.

Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo hạn thanh toán.

Quản lý hạn mức tín dụng cho từng khách hàng.

Kế toán tổng hợp: Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.

Cung cấp hệ thống báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC và các cơ quản quản lý nhà nước ban hành.

Các báo cáo quản trị phục vụ cho việc đối chiếu so sánh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Các sổ sách vật tư hàng hóa (theo từng kho, nhóm vật tư).

Cho phép in ấn báo cáo ngay cả trong khi nhập số liệu chứng từ phát sinh.

Các phân hệ mở rộng

Truyền nhận dữ liệu: Truyền nhận dữ liệu từ các chi nhánh, các công ty thành viên nhằm tổng hợp số liệu và lập báo cáo hợp nhất.

Truyền thông: Email/SMS gửi các thông tin kế toán tài chính qua tin nhắn hoặc email phục vụ các đối tượng có liên quan.

Cổng thông tin kế toán: Cung cấp các thông tin phục vụ lãnh đạo và các cá nhân, bộ phận có liên quan về tình hình tồn kho, doanh thu bán hàng, thanh toán lương, tạm ứng, công nợ.

Bảng thông tin nhanh: Cung cấp các biểu đồ thông tin tổng quát, số liệu đối chiếu nhanh về tình hình kế toán tài chính của công ty.

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 024.62510091