Tin về Accura

Quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp và kế toán theo cơ sở dồn tích

 

Kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán theo công ty tiền


Cơ sở kế toán dồn tích là một trong nhiều nguyên lý kế toán cơ bản nhất nhất tác động đến các giải pháp kế toán đặc biệt trong kế toán doanh nghiệp (DN). Theo đó, mọi giao dịch bộ mặt nhắc tới và nhấn mạnh đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, danh thu và mức phí được ghi nhận tại là năm phát sinh giao dịch, không lo lắng đến thời điểm khá khả thi thu hoặc giải ngân một cách (chuẩn mực kế toán số 01, 2002). Vì việc ghi nhận lợi nhuận và khoản phí có ảnh hưởng bắt đầu đến báo cảo rất chi tiết lợi nhuận của DN trong một kỳ, bệnh viện kế toán dồn tích được xem chính là một nguyên lý chính yếu đối với việc chứng thực nguồn thu của DN. Lợi nhuận theo cơ sở dồn tích là phần khác biệt giữa tổng doanh thu và chi phí; từ đó, BCTC nói chung và BCKQKD nói chung đã đăng ký trên cơ sở dồn tích phản ánh hoàn hảo (hay tuân thủ mong chờ trung thực) các giao dịch kế toán trong kỳ và từ đó, cho phép tình trạng tái sản, một lượng vốn của một DN một cách sự thật đầy đủ, hợp lý. Hơn nữa, do không có sự trùng hợp giữa khoản tiền còn thu vào và doanh thu trong kỳ và tồn tại khác biệt giữa mức chi phí ghi nhận và khoản tiền còn chi ra trong một kỳ, kế toán theo cửa hàng dồn tích cho phép theo dõi những giao dịch kéo dài qua những kỳ khác nhau, như nợ phải thu, nợ phải trả, khấu hao, dự phòng,…

Bên cạnh những ưu điểm, kế toán theo bệnh viện dồn tích lúc đỉnh điểm không tuân thủ một số chính xác trong kế toán. Ghi nhận doanh thu và một phần chi phí không chỉ được cái dòng tiền tương đồng thu vào hay chi ra mà chỉ dựa vào thời phòng giao dịch phát sinh, con số trên BCTC thể hiện là phần ý kiến chủ quan của nhà kế toán. Chẳng hạn, việc phân bổ không ít loại một khoản chi phí hay ghi nhận lợi nhuận theo tiến độ để hiện thực trong chạy tốt nhất xây lắp chính là những chiến dịch (vô hình), sử dụng chủ quan của nhà kế toán.

Ngược lại với kế toán theo cơ sở dồn tích, kế toán theo sơ sở tiền chỉ cho phép ghi nhận nhiều giao dịch khi tất cả các giao dịch này phát sinh bằng tiền. Nếu thu về được trần tình theo cơ sở tiền, doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong một kỳ sẽ bằng nhau. Tuy nhiên, kế toán theo cửa hàng tiền hiện nay chỉ được áp dụng để lập báo cáo thống kê đang lưu chuyển vốn của mình (đặc biệt là báo cáo lưu động tài chính đã chọn theo giải pháp trực tiếp).

Kế toán theo địa chỉ tiền có một ưu điểm ấn tượng là tính khách quan cao khi trình tất cả các thông tin cần thiết trong BCTC. Tiền thu vào và chi ra là những hoạt động tốt “hữu hình”, một khoản tiền và ngày thu, quý khách được giải ngân được chứng thực chính xác, cụ thể không phụ thuộc vào ý muôn chủ quan của nhà quản trị DN.

Bản chất của hai địa điểm kế toán này đặt ra một và câu hỏi: thứ nhất, khi doanh thu được báo cáo hàng ngày theo địa điểm dồn tích có hay không việc nhà điều hành DN điều chỉnh thu về trong một kỳ nhằm đạt đủ một chiến lược nào đó, chẳng hạn DN muốn báo cáo thống kê nguồn thu bớt đi trong năm 2008, dịch chuyển phần tổng doanh thu này qua vào năm 2009 để tiết kiệm tối đa thuế thực lực tài chính vì thuế suất khả năng chi trả DN từ cuối năm 2009 giảm 3% hơn hẳn trước đó? Thứ hai, tất nhiên nhận diện công suất điều chỉnh lợi nhuận của nhà kế toán bằng cách sử dụng địa chỉ kế toán tiền, vì theo bệnh viện kế toán này, nhà quản trị không thể điều chỉnh các giao dịch có tác động đến lợi nhuận? Các chủ đề dưới đây sau đây sẽ trả lời thắc mắc này

Khả năng điều chỉnh lợi nhuận

Lợi nhuận là khác biệt giữa doanh thu và chi phí, từ đó, việc ghi nhận lợi nhuận và một phần chi phí có tính bắt đầu đến lợi nhuận báo cáo hàng ngày trong một kỳ nào đó. Chế độ kế toán hiện hành áp dụng rằng kế toán DN phải được phải hoàn thành theo cửa hàng dồn tích. Kinh tế theo địa điểm dồn tích mang lại những cơ hội cho nhà điều chỉnh thực hiện chiến dịch điều chỉnh doanh thu nhằm đạt đủ một chiến lược nào đó, vì biện pháp kế toán cũng đưa ra nhiều lựa cho mỗi loại việc mua bán (đối tượng) liên quan đến ghi nhận lợi nhuận và chi phí. Dưới đây là tổng hợp các phương án ngược lại vận dụng để “xác lập” tổng doanh thu “hành vi” của nhà quản trị DN.

(1) Lựa chọn phương pháp kế toán: lựa chọn bí quyết kế toán có tác động đến chính là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng và mức chi phí (và kết cục là ảnh hưởng đến là năm ghi nhận lợi nhuận). Lựa chọn một (hoặc một số) phương pháp kế toán cho phép ghi nhận tổng doanh thu sớm hơn và chuyển dịch ghi nhận một khoản chi phí về sau sẽ làm tăng lợi nhuận báo cáo trong kỳ và ngược lại. Trong biện pháp kế toán DN tồn tại hay ngắn bí quyết chắc hẳn được vận dụng để ghi nhận doanh thu, chi phí:

Ghi nhận doanh thu: DN chắc hẳn vận dụng bí quyết phần trăm hoàn tất để ghi nhận thu về và một khoản chi phí trong hoạt động cấp phát sản phẩm và hợp đồng xây dựng. Phương pháp này được cho phép DN ghi nhận mức nguồn thu mạnh mẽ hơn hoặc nhỏ hơn khả thi theo tỷ lệ ước tính tiến độ để thực hiện hợp đồng; giải pháp xác định đảm bảo giá trị hàng còn lại (bình quân, nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước, đích danh) ảnh hưởng đến ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ, và từ đó, ảnh hưởng đến lợi nhuận Thông tin trong kỳ; lựa chọn phương pháp khấu hao tiền tệ cố định. Mỗi một bí quyết khấu hao (đường thẳng, người có sử dụng, số dư cắt giảm có điều chỉnh) có một khoản chi phí khấu hao khác nhau. Cần lưu ý, phạm vi của có ý định sử dụng này khá hạn chế.

(2) Vận dụng các bí quyết kế toán: công tác kế toán cũng đã được sự cho phép DN được cho phép vận dụng các bí quyết kế toán thông qua chọn mua thời điểm ghi nhận chi phí. Nhà quản trị chính thống chuyển dịch về sau (hoặc ghi nhận sớm hơn) hay ngắn loại mức phí sẽ giúp làm giảm (hoặc tăng) một mức phí của niên độ hiện hành. Các loại chi phí có thể chuyển dịch khoảng thời điểm ghi nhận bao gồm: khoản tiền phải chi bảo hiểm hỏa hoạn, giá trị công cụ, ứng dụng phân bổ nhiều kỳ, chi phí bảo hành và bảo trì lớn về tiền tệ cố định, khoản phí quảng cáo, chi phí bảo hành tại sản phẩm. Những loại một khoản chi phí này có thể được ghi nhận vào niên độ phát sinh hoặc sự khác nhau cho bất kỳ kỳ (dựa vào nguyên lý phù hợp).

(3) Lựa chọn khoảng thời điểm vận dụng các phương pháp kế toán và ước tính gói sản phẩm chi phí, doanh thu: Nhà quản trị DN tất nhiên muốn biết là năm và các cách ghi nhận những sự kiện có liên quan đến tiêu chí nguồn thu trong lỳ. Chẳng hạn, chính là thời điểm và mức dự phòng cần lập của hàng tồn kho, của chứng khoán và phải thu khó đòi; thời điểm Dòng sản phẩm dự phòng này được hoàn nhập hay xóa sổ và mức hoàn nhập. DN cũng ngược lại ước tính (trích trước) theo yêu cầu chi phí như chi phí bảo trì sản phẩm, chi phí bảo hành tại mái nhà xây lắp, ước tính tỷ lệ hoàn tất hợp đồng xây lắp và cấp phát sản phẩm để ghi nhận thu về và chi phí, ước tính tỷ lệ lãi suất đang ngầm ẩn của hợp đồng thuê lực tài chính để vốn hóa tiền thuê trong một hợp đồng tài chinh. Ước tính những năm áp dụng khá hữu ích của TSCĐ cũng tất nhiên được bắt đầu để điều chỉnh một mức phí khấu hao (mặc dù phạm vi không lớn).

(4) Lựa chọn thời điểm buôn bán hay thanh lý lực tài chính cố định: Lựa chọn chính là khoảng thời gian mua hay thanh lý, nhượng bán tài sản cố định cũng có tác động đến doanh thu bán hàng kế toán. Nhà điều hành DN có thể chính thức khi nào và mức độ các khoản phí quảng cáo, mức chi phí sửa chữa, nâng cấp cải tạo tài sản ổn định được chi ra. Nhà chỉnh sửa cũng có thể quyết định chính là thời điểm thanh lý, nhượng bán tài sản nhất định để đẩy nhanh hoặc làm chậm lại việc ghi nhận doanh thu hay thua lỗ chạy tốt khác. Đẩy nhanh hay làm chậm việc gửi hàng cho người mua vào chính là thời điểm gần cuối niên độ sẽ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận báo cảo rất chi tiết trong kỳ.

Các các biện pháp trên chắc hẳn được vận dụng thống kê để điều chỉnh doanh thu bán hàng của một hoặc hay ngắn kỳ kế toán. Mức lạm phát doanh thu phụ thuộc vào giới hạn đã được sự cho phép (hay mức linh hoạt) của các bí quyết kế toán. Mặt khác, hướng xử lý (tăng, giảm) lợi nhuận chưa thể hoàn toàn không giới hạn do vấn đề điều chỉnh lợi nhuận và giảm mức phí trong một (hoặc một số) kỳ này sẽ làm giảm doanh thu và tăng một mức phí trong một số ký kế tiếp sau đó (từ đó, số bình quân của toàn bộ số doanh thu bán hàng hóa giải trong một khoản vài năm hữu hạn, thường trong vài ba năm, phải bằng 0)

Tải phần mềm kế toán miễn phí! 

(Nguồn: Tapchiketoan.vn)

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure