Tin về Accura

Kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi là một doanh nghiệp phần mềm được thành lập T02/2009. Sau khi thành lập Công ty có ký được một HĐ viết phần mềm CRM cho một doanh nghiệp địa ốc. Sau khi dự án hoàn thành và chuyển giao phần mềm cho khách hàng sử dụng thì công ty xuất hóa đơn tài chính. Lúc đó kế toán mới ghi nhận doanh thu và toàn bộ chi phí liên quan tới hợp đồng này kế toán đã đưa vào giá vốn của dự án và tính vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2009.

Trả lời:

Đoạn 06,Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định (TSCĐ) vô hình ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có định nghĩa về TSCĐ vô hình như sau: “Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình”
Đoạn 16, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 nêu trên có quy định: “Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời:

- Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và

- Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

+ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.”

Đồng thời, đoạn 49, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 nêu trên quy định “Chi phí liên quan đến tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình”

Như vậy, Đối với trường hợp của Công ty bạn, là 1 doanh nghiệp kinh doanh phần mềm, sản phẩm phần mềm sau khi hoàn thành và bàn giao đã được ghi nhận doanh thu và các chi phí liên quan đã được ghi nhận giá vốn để tính kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ trước thì không thể tiếp tục lại ghi nhận toàn bộ giá trị của phần mềm này vào giá trị tài sản cố định vô hình của Công ty trong kỳ này được. Sản phẩm phần mềm nêu trên đã được bàn giao toàn bộ tài sản và giá trị cho khách hàng của Công ty bạn theo hợp đồng đã ký kết nên về mặt pháp lý thì tài sản vô hình trên không còn do doanh nghiệp bạn nắm giữ và cũng không có cơ sở để xác định giá trị của tài sản để ghi nhận là TSCĐ vô hình theo đúng quy định tại đoạn 16, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 nêu trên.
(Vacpa.org.vn)

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure