tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước 2013 bán sách trên mạng

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc […]

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước 2013 miễn phí giao hàng

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc […]

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước 2013 mới xuất bản

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc […]

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng 2013 mới phát hành

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán trưởng phải được đào tạo và được cấp Chứng […]

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, xuất bản 2013 miễn phí giao hàng

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán […]

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp 2013 mới phát hành

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp 2013 Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp 2013 và giao cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phát hành. Cuốn sách đã […]