5 thoughts on “Kiến thức điện#.Giới thiệu dinamo (máy phát) của Toyota hàng nghĩa địa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *