MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Chuyên đề 1. PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP
Chương I Pháp luật về thành lập và quản lý doanh nghiệp
Chương II Pháp luật về cạnh tranh và hợp đồng
Chương III Pháp luật về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh
Chuyên đề 2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Chương I Nội dung và vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp
Chương II Quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương III Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Chương IV Nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp
Chương V Ke hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp
Chuyên đề 3. PHÁP LUẬT VÈ THUÉ
Chương I Một sổ vấn đề cơ bản về thuế
Chương II Pháp luật về thuế và quản lý một số sắc thuế chủ yếu
Chương III Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Chương IV Định hướng chiến lược cải cách thuế đến năm 2020
Chuyên đề 4. THẨM ĐỊNH Dự ÁN ĐÀU TƯ
Chương I Tổng quan về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
Chương II Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
Chương III Tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án đầu tư
Chuyên đề 5. QUAN HỆ TÍN DỤNG, THANH TOÁN VÀ BẢO LÃNH GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TÓ CHỨC TÍN DỤNG
Chương I Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
Chương II Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các tồ chức tín dụng
Chương III Bảo lãnh ngân hàng và sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt
động xuất, nhập khẩu
Chuyên đề 6. PHÁP LUẬT VÈ KẾ TOÁN
Chương I Khái quát chung về hệ thống pháp luật kế toán doanh nghiệp
Chương II Những nội dung pháp luật về kế toán doanh nghiệp

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *